Zarząd PPN Tarnów na posiedzeniu w dniu 15.04.2021 roku podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów Podokręgu Piłki Nożnej w Tarnowie.

Zebranie odbędzie się w dniu 07 maja 2021 roku o godzinie 17.00 w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie przy ulicy Mościckiego 27.

Klub (Delegat) składają do dnia 29.04.2021 w biurze Podokręgu (lub skanem na adres: biuro@ppntarnow.pl ) , druki załącznika nr 2 potwierdzone zgodnie ze statutem klubu podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu.

1.Osoba ubiegająca się o funkcje Prezesa MZPN Podokręg w Tarnowie zobowiązana jest do złożenia:

a) oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie
b) oświadczenie o udzieleniu poparcia przez co najmniej 15 delegatów, przy czym każdy delegat może poprzeć tylko jednego kandydata.

2. Zgłoszenie należy złożyć w terminie do dnia 06 maja 2021 roku w biurze PPN Tarnów.