Rozpoczynamy zapisy na kurs trenerski UEFA C, który odbędzie się w Tarnowie. Zapraszamy do zapisów.

Kurs rozpocznie się na przełomie stycznia/lutego/marzec 2024. Wszystko zależy od ilości uczestników. Minimum 30 osób.

Koszt kursu to 1000 zł. Kwota może ulec zmianie decyzją PZPN.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza:

Po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników (minimum 26 osób) zostaną uruchomione zapisy na portalu PZPN24.

Kandydatem na kurs trenerów UEFA C może być osoba, która spełnia następujące kryteria:


Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy
1. Aby zostać dopuszczonym do udziału w dyplomowanym kursie trenerskim UEFA, kandydaci muszą posiadać wystarczające umiejętności w mowie i piśmie, w języku polskim.

2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatyczne o PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek zawierający:
a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i e-mail wnioskodawcy,
b. określenie wykształcenia wnioskodawcy
c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej, 
d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

3. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, muszą być dołączone najpóźniej na dzień zakończenia
składania wniosków:
a. skan świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej,
b. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia, 
d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego, 
e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim (ważny do 1 roku od daty wystawienia dokumentu, lub do daty ważności widniejącej na dokumencie),
g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy,
h. skan zaświadczenia ukończenia kursu online safegaurding children (dotyczy kursów Futsal C, GRASSROOTS C/UEFA C, UEFA B, UEFA Elite Youth B).

4. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 wniosek oraz załączniki, zawierające określony zestaw danych osobowych zbieranych przez Administratora. Wskazany został on w pkt.1 i 2 niniejszego paragrafu. Aplikujący na kurs wyraża stosowne zgody oraz akceptuje obowiązek informacyjny Art.13 RODO.

5. Zawarte we wniosku oraz załącznikach dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są na podstawie przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Art. 9 ust. 2 lit. a) i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów GRASSROOTS C/UEFA C
Kandydatem na kurs trenerów UEFA C może być osoba, która spełnia warunki formalne określone w par. 4 niniejszej Uchwały. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów UEFA C
1.Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:
1.1 100% obecność na zajęciach kursu,
1.2 prowadzenie dziennika uczestnika kursu,
1.3 odbycie stażu trenerskiego,
1.4 zaliczenia mikrogrup w klubach,
1.5 Zdanie przed Komisją Egzaminacyjną egzaminu końcowego, składającego się z:
a) części teoretycznej /część pisemna i część ustna/,
c) przedstawienia raportu ze stażu trenerskiego,
d) egzaminu praktycznego w klubie,

2.W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez Przewodniczącego Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów oraz minimum trzy osoby delegowane przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, na terenie którego odbywa się kurs.